هرگز با موهای خیس نخوابید

هرگز با موی خیس نخوابید!