نمایش تمامی مطالب در موضوع اسناد تاریخی


در قـــــاپـــــی زیــــبــــای امـــــام زاده عـــــبـــــدالله شوشتر ۹۵/۱۲/۱۴

0    تصاویری قدیمی از در قاپی (دروازه ) 0

ادامه مطلب

از تـــــرمیـــــم اســـــنـــــاد تاریخـــــی ســـــادات چـــــه خـــــبـــــر؟! ۹۳/۰۵/۰۱

0همانگونه درخبر قبل 0

ادامه مطلب

خبر فوری – ترمیم اسناد تاریخی قراردادهای نیاکان سادات ۹۲/۰۹/۱۸

0درروزشنبه مورخ ۹/آذرماه/۱۳۹۲ آقایان سید عبدالحسین مطهر بزرگ خاندان قیری بهمراه آقایان سید مسعود مطهر و سیدعلی (رضا) آباد ،...

ادامه مطلب