نمایش تمامی مطالب در موضوع شعر


شاهنامه خوانی ۹۵/۰۳/۱۶

0شاهنامه فردوسی بی شک 0

ادامه مطلب

استاد شهریار ۹۴/۱۲/۱۹

2+    استاد شهریار در پی یک شکست عشقی 2+

ادامه مطلب

قناعت، حضور… ۹۴/۱۱/۱۳

1+  قناعت 1+

ادامه مطلب

زایمان ۹۴/۱۰/۲۶

4+    یکی بود یکی نبود 4+

ادامه مطلب

نوشته ای از گلستان سعدی ۹۴/۰۹/۰۱

2+    به نام خدای بخشاینده مهربان 2+

ادامه مطلب