مراسم یادبود

سالی گذشت و باغ دلم برگ و بر نداشت من ماندم و شبی که هوای سحر نداشت