بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۶

۵

تبریک عید نوروز

 ای تغییر دهنده دلها و دیده‏ ها * ای مدبر شب و روز * ای گرداننده سال و حالت ها * بگردان حال ما را به نیکوترین حال هیئت موسس سایت سادات قیری سالی...