آیا شما هم این حسرت را دارید؟

1+ سلام فامیل ،خوبید ،خوشید، سلامتیت 1+