میلاد رسول اکرم (ص)

0 ستاره اى بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیــــــده ما را انیس و مونس شد 0