کهگیلویه و بویر احمد از نگاهی دیگر

1+ معنی کهکیلویه و بویر احمد: 1+