دسته: خاطرات شیرین

فراخوان جمع آوری خاطرات شیرین بزرگان فامیل ۱۰

فراخوان…

فراخوان جمع آوری خاطرات شیرین بزرگان فامیل   بدین وسیله از کلیه ی اعضای محترم سادات قیری دعوت به عمل می آید تا ما را در ثبت خاطرات شیرین و به یاد ماندنی بزرگان...