دسته: اسناد تاریخی

۸

خبر فوری – ترمیم اسناد تاریخی قراردادهای نیاکان سادات

0 درروزشنبه مورخ 9/آذرماه/1392 آقایان سید عبدالحسین مطهر بزرگ خاندان قیری بهمراه آقایان سید مسعود مطهر و سیدعلی (رضا) آباد ، به منظور حفاظت از اسناد تاریخی قراردادهای نیاکان سادات با شرکت های انگلیسی...