دسته: اخبار سادات

۰

فرم شماره 2 – جهت ایجاد پروفایل شخصی و شجره نامه

0 عضو محترم سادات قیری باتوجه به تغییرات دردست اقدام بخش شجره نامه سادات قیری ، درحال حاضرنیازی به تکمیل فرم شماره 2 نمی باشد وانشاالله بزودی صفحات شخصی هرعضوتوسط خوداعضاء تکمیل  خواهد شد....

۸

خبر فوری – ترمیم اسناد تاریخی قراردادهای نیاکان سادات

0 درروزشنبه مورخ 9/آذرماه/1392 آقایان سید عبدالحسین مطهر بزرگ خاندان قیری بهمراه آقایان سید مسعود مطهر و سیدعلی (رضا) آباد ، به منظور حفاظت از اسناد تاریخی قراردادهای نیاکان سادات با شرکت های انگلیسی...