مصرف ماهی و بروز سکته؟

1+ افزایش احتمال سکته، افزایش احتمال ابتلا به MS، 1+